รายวิชา

ค่าบริการ

 ระดับประถมศึกษา

  รายวิชาทั่วไป
 • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา 
 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ
  ตัวต่อตัว 200 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2  คน 150 บาท/ชม.
  กลุ่ม 3-5 คน 125 บาท/ชม.
   
 • วิชาภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฯ
 • ดนตรี ศิลปะ
 • ติวสอบแข่งขัน เช่น สสวท.,เพชรยอดมงกุฏ และอื่นๆ
  ตัวต่อตัว 250 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2 คน 175 บาท/ชม.
  กลุ่ม 3-5 คน 150 บาท/ชม.
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  รายวิชาทั่วไป
 • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา
 
  ตัวต่อตัว  250 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2 คน 175 บาท/ชม.
  กลุ่ม 3-5 คน 125 บาท/ชม
 
 • ติวเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
  ตัวต่อตัว 250 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2 คน 175 บาท/ชม
  กลุ่ม 3-5 คน 150 บาท/ชม.

 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  รายวิชาทั่วไป
 • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
  ตัวต่อตัว 250 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2 คน 175 บาท/ชม.
  กลุ่ม 3-5 คน 150 บาท/ชม.

 • ติวสอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย
 • ภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน รัสเซีย สเปน และอื่นๆ
 • Sat,Cu tep,Tu get,Smart  และอื่นๆ
  ตัวต่อตัว 300 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2 คน 200 บาท/ชม.
  กลุ่ม 3-5 คน 150 บาท/ชม.
 
  ระดับมหาวิทยาลัย

 • ทุกหลักสูตร 
 
  ตัวต่อตัว 300 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2-5 คน 200 บาท/ชม

 
  บุคคลทัวไป
 • ติวภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา
 • ติวสอบวัดระดับทางภาษา เช่น HSK,N5-1,Toeic และอื่นๆ
 • ติวข้อสอบ กพ.
 • ติวข้อสอบราชการ
 • หลักสูตรอื่นๆ
  ตัวต่อตัว 300 บาท/ชม.
  กลุ่ม 2-5 คน 200 บาท/ชม.


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }